محصولات ماشین سازی ایران مهر

دستگاه بوجاری

قابل استفاده برای انواع سبزی جات از جمله سبزی و کلم و …

دستگاه خشک کن سبزی

قابل استفاده برای انواع میوه جات از جمله :انجیر ، توت  و …

دستگاه خشک کن میوه

قابل استفاده برای انواع میوه جات از جمله :انجیر ، توت  و …

دستگاه خشک کن میوه

دستگاه خشک کن میوه قابل استفاده برای انواع میوه جات از جمله انجبر و کشمش و پرتقال و سیب.دستگاه خشک کن میوه قابل استفاده برای انواع میوه جات از جمله انجبر و کشمش و پرتقال و سیب.دستگاه خشک کن میوه قابل استفاده برای انواع میوه جات از جمله انجبر و کشمش و پرتقال و سیب.دستگاه خشک کن میوه قابل استفاده برای انواع میوه جات از جمله انجبر و کشمش و پرتقال و سیب

دستگاه خشک کن سبزی و بوجاری

دستگاه خشک کن میوه قابل استفاده برای انواع میوه جات از جمله انجبر و کشمش و پرتقال و سیب.دستگاه خشک کن میوه قابل استفاده برای انواع میوه جات از جمله انجبر و کشمش و پرتقال و سیب.دستگاه خشک کن میوه قابل استفاده برای انواع میوه جات از جمله انجبر و کشمش و پرتقال و سیب.دستگاه خشک کن میوه قابل استفاده برای انواع میوه جات از جمله انجبر و کشمش و پرتقال و سیب